فرم ها | مدیریت کیفیت | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | سبد گردانی
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مس شهيد باهنر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٠١
تثبیت شده:٠١/٠٩/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٦,١٠٠ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,١٨٠ تعداد خريدار: ٢٧٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,١٨٠ حجم معامله: ٩٩٤,١١٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,٠٠٥ جمع معامله: ٦,٠٦٣,٧٥٩,٢٤٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنايع مس شهيد باهنر - يش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٧/٠٨/١٣٩١
صنايع مس شهيد باهنر - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٢/٠٨/١٣٩١
صنايع مس شهيد باهنر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
صنايع مس شهيد باهنر - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٥/٠٧/١٣٩١
صنايع مس شهيد باهنر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٤-٨٨٨٨٦١١٣
فاكس: ٨٨٧٧٨١٨٣
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما
اطلاعات سايت بطور ميانگين هر 4 دقيقه بروز مي‌شود